Obchodní podmínky | Rybářské potřeby

 
Registrace
 
 
 

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Alkar s.r.o., od 1.1. 2014. Platí po celý rok 2015.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Název: Alkar, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Přáda

Sídlo: Sokolí 29, Jablonec nad Nisou

IČ: 48267104

DIČ: CZ48267104

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou  vložka C.4294
Mobilní telefon: +420 723020200 nebo pevná linka se záznamníkem a faxem +420 483312093
Email: alkar@alkar.cz, tomas.prada@alkar.cz

Jméno a příjmení osoby zodpovědné za provoz obchodu: Tomáš Přáda

Provozovna:

Alkar, s.r.o.. se sídlem Sokolí 29, 46601 Jablonec nad Nisou

Provozní doba eshopu:

Po-Pá. 9-12 hod a 13-16 hod.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Alkar, s.r.o.. se sídlem Sokolí 29, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ 482 67 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou  vložka C.4294 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Alkar s.r.o. se sídlem Sokolí 29, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 482 67 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou  vložka C.4294  Alkar s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Daňový doklad (fakturu) odesíláme po zpracování objednávky (do 3 pracovních dnů) elektronicky na Vaši emailovou adresu uvedenou na objednávce. Tento daňový doklad uschovejte pro případné reklamace po celou dobu záruční lhůty daného produktu.


 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • v žádném případě si kupující nemůže vyhrazovat dodání zboží v jiném než originálním provedení od výrobce, nelze si vynocovat libovolnou  barvu, velikost apod.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění na adrese alkar@alkar.cz, bude mu do následujícího pracovního dne (nejvýše do 3 pracovních dnů) zasláno na email písemné vyrozumění s termínem přijetí oznámení a výsledkem šetření dané události. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od nahlášení.

 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a reklamace

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorkový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího alkar@alkar.cz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží! A to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouv

Formulář pro Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v dokumentu pdf

Formulář pro Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů v dokumentu MS Word


Ceník dopravy- dopravného za zboží.

K ceně výrobku si účtuje firma Alkar, s.r.o. poplatek za dopravu dle níže uvedených ceníků.

Cena dopravy balíku 0-50kg firmou DPD činí 96,-kč s DPH a dobírka činí u firmy DPD +20,-Kč. Kompletní ceník je k nahlédnutí zde.

Cena dopravy České pošty je za obyvklý balík do 20kg 136,-Kč a dobírka činí +30,- Kč. Kompletní ceník České pošty je k nahédnutí zde.

Způsoby úhrady:

Převodem na účet – úhrada předem, dle "proforma faktury" v „potvrzené objednávce“ Platba je očekávána do 8 pracovních dnů od objednání. Poté je objednávka Stornována (pokud nebylo s kupujícím domluveno jinak).

Dobírkou - úhrada hotově při převzetí zboží zásilkové službě.

Hotově – na adrese provozovny v uvedenou provozní dobu. Při převzetí v provozovně je účtován manipulační poplatek 150,-kč.

Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován

d.

Storno objednávky a Storno ze strany kupujícího

Objednávku je možno stornovat do 24 hodin (v pracovní době od 9 - 16 hodin) - telefonicky na lince 483 312093-záznamník, 723 020 200 nebo emailem na alkar@alkar.cz,. Vždy, prosíme, uvádějte číslo objednávky, které najdete v mailu, který jste obdrželi po zadání internetové objednávky. Jestliže toto číslo nemáte, uveďte Vaše jméno a adresu, které jste zadali při registraci, a produkt, který jste objednali.


Jestliže spotřebitel nepřevezme zásilku, kterou písemně nebo telefonicky nestornoval, vyhrazuje si prodávající právo účtovat spotřebiteli manipulační a expediční poplatky ve výši doložitelných přepravních nákladů.

V případě storna již převzaté zásilky je nutno postupovat stejně jako v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 


Storno ze strany prodávajícího

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo část objednávky v případě, že zboží již není dodavatelem vyráběno nebo dodáváno. V tomto případě bude prodávající spotřebitele neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že bylo zboží spotřebitelem zaplaceno, bude toto částka bezodkladně v plné výši vrácena zpět, a to - po dohodě se spotřebitelem - formou bankovního převodu nebo poštovní poukázkou.


Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobními údaji, které spotřebitel prodávajícímu dobrovolně poskytl a které shromažďuje se rozumí jméno, příjmení, titul, adresa bydliště a zejména číslo telefonu a e-mailová adresa.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se spotřebitelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem a distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Pokud dá spotřebitel souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení a nabídky vztahující se k sortimentu internetového obchodu www.ekapr.cz.

Spotřebitel má kdykoli možnost se na prodávajícího obrátit a budou mu zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích lze podat buďto osobně nebo přes kontaktní e-mail: alkar@alkar.cz. Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze těmito způsoby:

 • návštěvou sídla firmy: Sokolí 29, 466 01 Jablonec nad Nisou
 • e-mailovou zprávou na: alkar@alkar.cz či zavoláním na tel: 483312093
 • písemně na adresu: Alkar, s.r.o., Sokolí 29, 46601 Jablonec nad Nisou

Alkar, s.r.o. je zapsán v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00057032/001 .

Upozornění pro zákazníky: Firma Alkar, s.r.o. , nikdy nekontaktuje své zákazníky za účelem získání přihlašovacích údajů zákazníka uvedených na www.ekapr.cz. Pokud někdo žádá  o zaslání zákazníkových přihlašovacích či jiných osobních údajů dodatečně nebo za účelem změny  a vydává se za člena firmy Alkar, s.r.o. nebo ekapr teamu atd. neprodleně to oznamte na tel: 723020200 nebo email: alkar@alkar.cz.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy alkar@alkar.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnost Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES "obecné nařízení o ochraně osobních údajů" (dále jen Nařízení GDPR). Naše společnost je připravena plnit požadavky příslušných ustanovení tohoto právního předpisu a důsledně respektovat práva subjektů údajů a chránit jejich osobní údaje a soukromí. Za účelem toho byla přijata vnitřní směrnice, která v souladu s Nařízením GDPR upravuje veškeré naše povinnosti v této oblasti.

Naše společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 odst. 1) Nařízení GDPR.

V případě, že subjekt údajů, které spravuje naše společnost, vznese v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení GDPR vůči nám dotaz spojený se zpracováním svých osobních údajů, musí být příslušná žádost o poskytnutí informace zaslána jedním ze tří způsobů:

• datovou schránkou,
• na emailovou adresu sales@alkar.cz a v tomto případě musí být opatřena kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis,
• případně musí být doručena písemně na adresu sídla naší společnosti

Uvedená opatření jsou vedena snahou chránit osobní údaje před jejich předáním neoprávněné osobě.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení - jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

V Jablonci nad Nisou, dne 1. ledna 2020

Více »